ua

Автоматизація спиртових виробництв

Підвищення вимог до аналітичних та органолептичних параметрів харчового етилового спирту «Люкс», який переважно використовується для виробництва високоякісних лікеро-горілчаних виробів, створив цілу низку проблем на заводах, що виробляють цей продукт.

На більшості заводів застосовувані брагоректифікаційні установки (БРУ) не дозволяють відокремити, в потрібному обсязі, від етилового спирту такі домішки як кротоновий альдегід, ізопропанол, н-пропанол, метанол та ін. Ці домішки компромісні, створення сприятливих умов для виділення одних роблять невиводним. Для вирішення проблеми доводиться ускладнювати конструкцію БРУ, впроваджувати гідроселекцію, збільшувати кількість колон. Управління такими БРУ сильно ускладнюється, що призводить до нестабільності їхньої роботи та відповідно до постійних коливань якісних показників спирту.

Не менший вплив на якість спирту має стабільність роботи та інших цехів заводу, таких як гідроферментативна обробка замісу та бродильного відділення. Враховуючи безперервний режим роботи спиртового заводу, людський фактор також значною мірою впливає на якість кінцевого продукту. Усі ці проблеми потребують комплексного системного вирішення. Таким підходом є розробка та впровадження на спиртовому заводі автоматизованої системи управління технологічними процесами (АСУ ТП).

Ми пропонуємо поетапний підхід до вирішення цього завдання:

Етап 1

Спільно з технічним персоналом заводу провести технічний та технологічний аудит всього технологічного процесу;
Провести аналіз існуючих процесів, видати технічне завдання на апаратну реконструкцію (доопрацювання) та зміну техпроцесу необхідних досягнення якісних показників спирту.
Етап 2

На базі мікропроцесорного технологічного контролера реалізувати нижній рівень АСУ ТП зі збирання параметрів та автоматичного регулювання процесами;
На базі персональних комп'ютерів створити автоматизовані робочі місця (АРМ) для операторів та змінного технолога для моніторингу та протоколювання всіх параметрів процесів.
Етап 3

Розробити та впровадити верхній рівень АСУ ТП, який забезпечить контроль та управління матеріальними потоками та енерговитратами виробництва з формуванням повного комплекту звітних документів з виробництва.
Етап 4

Ув'язати в єдину ієрархічну комп'ютерну мережу АСУ підприємства (кадри, бухгалтерія, план, фінанси…) з АСУ ТП.
У процесі впровадження АСУ ТП провести навчання робітників та інженерно-технічного персоналу та звернути особливу увагу на комплектування змін.
Поетапне планування та вирішення цих завдань дозволить вже на перших етапах отримати хороший результат у стабілізації технологічного процесу та якісних показників спирту, збільшити виходи спирту та зменшити енерговитрати.

Ми можемо виконати весь комплекс робіт з:

Проектування системи;
Постачання всього обладнання;
монтажу;
Пуско-налагодження всієї системи;
Навчання персоналу;
Технічний супровід.
Маємо достатній досвід з автоматизації спиртових виробництв та впровадження подібних систем.